Kurs i experimentell kvantfysik
Fysikum, Stockholms Universitet

 

Lärandemål
Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten att:

  • kunna redogöra för de kvantfysikaliska fenomen som behandlas i kursen
  • kunna använda experimentell utrustning och förstå dess funktion
  • kunna planera och utföra fysikaliska experiment samt kunna analysera mätdata från dessa med datorbaserade metoder
  • kunna uppskatta osäkerheter i mätta och beräknade storheter samt kunna värdera anpassningar av modeller till data
  • skriftligt och muntligt kunna redovisa ett experiment och dess resultat
  • kunna kritiskt granska redovisade experimentella resultat

Kursplanen
Den officiella kursplanen finns att ladda ner här som .pdf fil.

Undervisning
Undervisningen består av gruppundervisning och laborationer. Kursen består av 4 delar:

  • Föreläsningen
  • Kurslaborationer med redovisning
  • Projektlaborationer med redovisning
  • Opposition till redovisning av en annan student

Deltagande i laborationer och därmed integrerad gruppundervisning och redovisningar är obligatoriskt. Om särskilda skäl föreligger kan examinatorn efter samråd med vederbörande lärare medge den studerande befrielse från skyldigheten att delta i vissa obligatoriska moment.

Laborationer
Studenterna väljer var och en 2 kurslaborationer och en projektlaboration. Efter laborationerna krävs muntiga och/eller skriftliga redovisningar. Studenterna kommer att fungera som opponenter vid en annan studenys redovisning. Detaljerad information om laborationer, redovisningar och oppositons finns på sidan om laborationerna.

Föreläsning
Information om föreläsningen finns här.

Tidsgränser
Tidsgränser för inlämning av skriftliga och genomförelse av muntliga redovisningen och oppositionen måste följas. Dessa får inte överskridas utan dispens från kursansvarig. Obehörig överskridning av tidsgränser kan medföra sämre betyg.

Frågor om kursen
Om Ni har frågor om kursen, var så god och kontakta kursledaren Wolf Geppert, epost wgeppert@fysik.su.se, telefon: 08-55378649. Studenter bes dock att läsa först informationerna på webbsidan grundligt; de flesta frågor besvaras där.